Proboszczowie parafii

Ks. Marcin Taisner (od 1991)

Obecnym proboszczem parafii w Przygodzicach jest ks. Marcin Taisner. Urodził się 3 listopada 1953 roku w Szamotułach jako syn Józefa i Marii z domu Kaczmarek. Ochrzczony został w parafii św. Stanisława w Szamotułach. Po uzyskaniu matury w 1972 roku wstąpił do Seminarium Duchownego, a 20 maja 1978 przyjął święcenia kapłańskie w Poznaniu z rąk ks. bpa Mariana Przykuckiego. Mszę św. prymicyjną odprawił 28 maja 1978 roku w Kolegacie Szamotulskiej.

Od 1 lipca 1991 roku ks. Marcin Taisner objął administrację parafii w Przygodzicach.

Oprócz pełnienia posług duszpasterskich ks. Marcin Taisner bierze udiał w katechizowaniu młodzieży w Zespole Szkół Rolniczych i w Szkole Podstawowej. Organizuje pielgrzymki do Częstochowy i Lichenia wzbogacając tym życie religijne parafian. Wiele pracy wkłada również w upiększenie kościoła oraz korzystne zmiany na cmentarzu grzebalnym.

Przez kilka lat pracy w parafii Przygodzice ks. prob. M. Taisner wykonał bardzo wiele, m. in. Wyremontował organy, przeprowadził remont dachu kościelnego. Najwięcej pracy ks. Taisner włożył w kapitalny remont i przebudowę starego probostwa, które w części wykorzystano na powiększenie kościoła o nawę boczną. W wyremontowanym budynku przykościelnym znajduje się obecnie biuro parafialne, zakrystia, toaleta pomieszczenie parafialne, a także sala, w której spotyka się młodzież, ministranci i odbywają się duszpasterskie konferencje. Obok tego istnieje poradnia, w której pomocy mogą szukać wszyscy parafianie walczący z alkoholizmem i przemocą w rodzinie.

Z inicjatywy ks. proboszcza został zakupiony nowy konfesjonal na pamiątkę 60-lecia istnienia parafii w Przygodzicach. Mimo postępujących prac przy kościele i wokolo kościoła ks. M. Taisner wychodzi do parafian z nowymi inicjatywami i pomysłami. Dzięki Bożej Opatrzności i pracowitości parafian chętnch do pomocy na pewno uda się je zrealizować.


Ks. Stefan Stasiński (1987 – 1991)

Urodził się 25 czerwca 1938 roku w Korażynie gmina Opalenica. Po ukończeniu Seminarium Duchownego przyjął święcenia kapłańskie 27 maja 1962 roku w Katedrze Poznańskiej.
Jako proboszcz ks. Stefan Stasiński administrował parafią w Ołoboku (1979-1987), a od 2 września 1987 r. rozpoczął duszpasterzowanie w parafii Przygodzice. Wprowadził wiele zmian w sprawach materialnych i w życiu duchowym parafii. Jako pierwszy z proboszczów zainicjował nabożeństwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy tzw. Nowennę. Poprzez organizowanie pielgrzymek rozwijał religijność w parafii.

Ks. S. Stasiński dużo pracy włożył w remont starej plebanii, powiększono salkę katechetyczną. Zmiany zaistniały także na cmentarzu. Usunięto stare drzewa i posadzono tuje. Ks. Stasiński dbał o wygląd kościoła i jego otoczenia. Dzięki inicjatywie ks. pro. Stefana Stasińskiego przebudowano dom gospodarczy i zaadaptowao go na dom przedpogrzebowy, który był parafii bardzo potrzebny.

Ks. Stefan Stasiński admionistrował parafią tylko przez 4 lata, najkrócej z dotychczasowych proboszczów.
23 czerwca 1991 roku podał do wiadomośći parafian, że opuszcza parafię Przygodzice. Dekretem ks. abpa Jerzego Stroby z dnia 31 maja 1991 roku zostaje przeniesiony do parafii Brody Poznańskie w dekaniacie Pniewskim, gdzie jest proboszczem do dnia dzisiejszego.


Ks. Edward Pawlak (1956-1986)

Urodził się 8 lipca 1919 roku w Kuźnicy Myślniewskiej koło Kobylej Góry jako syn Antoniego i Jadwigi z domu Molka. Po ukończeniu czterech klas w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim w Ostrzeszowie, kontynuował naukę w gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w tym mieście. W 1931 roku przeniósł się do Państwowego Gimnazjum Koedukacujnego w Kępnie i tam w 1938 roku uzyskał świadectwo maturalne.

Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie do wybuchu wojny zdążył ukończyć pierwszy rok filozofii. Po wojnie powrócił do Seminarium i do 1948 r. Studiował w Gnieźnie i Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 lutego 1948 roku w Poznaniu. Jako kapłan pracował na wikariatach w Wolsztynie, Śremie, Ostrzeszowie i Koźminie.

1 lipca 1956 roku ks. Pawlak objął administrację parafii w Przygodzicach i pozostał już do śmierci. Jako kapłan i duszpasterz był najbardziej zżyty z ta parafią, gdyż dotychczasowi proboszczowie administrowali parafię z pobliskiego Jankowa Przygodzkiego. Dojeżdżali do Przygodzic tylko na jedna Mszę św. niedzielną.

Ks. Edward Pawlak sumiennie wykonywał swoje obowiązki, szczególnie dbając o wychowanie młodego pokolenia. Brał czynny udział w katechizacji dzieci i młodzieży, a także organizował liczne pielgrzymki.

Ks. Pawlak wyremontował kościół i uporządkował jego otoczenie, przebudował prezbiterium według wymogów soborowych, założył także centralne ogrzewanie elektryczne i nagłośnienie.

Ks. Edward Pawlak zmarł nagle dnia 19 sierpnia 1987 roku. Mszy św. koncelebrowanej i obrzędom żałobnym przewodniczył ks. bp. Stanisław Napierała. Ks. proboszcz Edward Pawlak pochowany został na cmentarzu parafialnym w Przygodzicach, w grobowcu obok swoich rodziców.


Ks. Feliks Brysiewicz (1945-1946)

Urodził się 27 kwietnia 1908 roku w Sulmierzycach, jako syn Jana i Franciszki z domu Gibasiewicz. Uczęszczał do Gimnazjum w Krotoszynie kończąc je maturą 24 maja 1927 roku.Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1932 roku z rąk kardynała A. Hlonda w katedrze poznańskiej.

W czasie wojny ks. Brysiewicz ukrywał się w Poznaniu przy kościele Bożego Ciała. W okresie wielkiego aresztowania księży, wyjechał do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie pracował w jednej z fabryk warszawskich, a Mszę św. odprawiał w dominikańskim kościele św. Jacka. Na Starym Mieście przeżywał tragiczne dni Powstania Warszawskiego. Po upadku powstania wywieziony najpierw do obozu w Pruszkowie, stamtąd został wysłany z całym transportem ludzi pod Kraków. Osiadł na terenie parafii Liszki w Kryspinowie pod Bielanami.

Po wyzwoleniu Polski powrócił do swej archidiecezji i otrzymał 27 marca 1945 roku od ks. bpa W. Dymka nominacje na administratora dwóch parafii w Jankowie Przygodzkim i Przygodzicach.

W kościele w Przygodzicach ksiądz uroczyście poświęcił organy, a po Zielonych Świątkach odbyła się Pierwsza Komunia Św. dla dzieci, od czasów wojny. Wznowiono działalność KSMŻ (październik 1946) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej posiadało W odpowiedzi własny sztandar przedwojenny, uratowany podczas okupacji, a KSMM (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej) przeżywało uroczyste poświęcenie sztandaru przez ks. Brysiewicza w czerwcu 1948 roku.

Ksiądz Feliks Brysiewicz służył parafianom w Przygodzicach i Jankowie przez ponad 31 lat. Był widziany jako wspaniały kaznodzieja. By posłuchać kazań księdza Brysiewicza wierni przybywali nawet z pobliskiego Ostrowa.
Za kazania religijno-patriotyczne w okresie stalinowskim był prześladowany.

Owocem jego pasterzowania było aż pięć powołań kapłańskich z Jankowa.

Działalność duszpasterską prowadził ks. Feliks Brysiewicz niemal do śmierci. Zmarł 29 sierpnia 1976 roku w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu.
Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Jankowie Przygodzkim.


Ks. Franciszek Kuchowicz (1938-1942)

Urodzony w Czerniejewie w powiecie gnieźnieńskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 lutego 1917 r. w Poznaniu. Początkowo był wikariuszem w Odolanowie.

1 marca 1925 r. został przeniesiony z parafii odolanowskie do Ostrowa Wlkp. z zadaniem zorganizowania parafii w Jankowie Przygodzkim. 15 maja 1925 r. ks. Rolewski deleguje ks. Kuchowicza do Jankowa aby na miejscu kierował pracami przy budowie nowego kościoła. Ks. Kuchowicz objął także posługę duszpasterską w parafii w Przygodzicach. Czynnie się udzielał przy budowie tutejszego kościoła, a także w pracach społecznych. Ks. Kuchowicz zawsze był gotowy do pomocy biednym. Do pracy przy budowie kościoła zatrudniał jedynie parafian będących w trudnych warunkach materialnych. Dzięki jego mozolnj pracy nad budową kościoła, co było awet przyczyną nadszarpnięcia jego zdrowia, kościół w Jankowie Przygodzickim został poświęcony 13 grudnia 1925 r., a kościół w Przygodzicach 25 grudnia 1925 r.

Od 1 kwietnia 1938 r. ks. Franciszek Kuchowicz zostaje mianowany proboszczem parafii rzymsko – katolickiej w Przygodzicach. Po wybuch II wojny światowej ks. Kuchowicz w dalszym ciągu wykonuje posługi duszpasterskie. W nocy z 5 na 6 października zostaje aresztowany przez niemiecką policję, wraz z całym duchowieństwem południowej Wielkopolski, w ramach przeprowadzonej masowo akcji areztowania duchowieństwa polskiego. Został osadzony w Dachau, gdzie przebywał od 30 października 1941 roku.

Ks. Franciszek Kuchowicz umiera 14 kwietnia 1942 roku śmiercią męczeńską.


Źródło: www.przygodzice.pl