Historia Parafii

Po odłączeniu w roku 1779 od parafii wysockiej Przygodzice do roku 1933 należały do parafii św. Stanisława w Ostrowie. O budowie kościoła mieszkańcy Przygodzic marzyli od zakończenia I wojny światowej. Propozycja księdza proboszcza Kazimierza Rolewskiego, który na spotkaniu z mieszkańcami Przygodzic w roku 1924 zaproponował przyłączenie Przygodzic do nowopowstałej parafii w Jankowie Przygodzkim nie spotkała się z ich poparciem. Wolą ich była własna parafia i własny kościół. Już w 1924 roku powstał komitet budowy, który rozpoczął gromadzenie funduszy. Zapał był wielki, ale koszt budowy około 50.000 zł przy miesięcznych zarobkach dobrze płatnego robotnika w wysokości 100 zł, znacznie przewyższał możliwości mieszkańców Przygodzic. Wielkie zasługi w dziele budowy kościoła, a szczególnie w finansowym wsparciu szczytnego celu miał administrator folwarku w Przygodzicach Bronisław Pankalla i jego żona Stanisława. To oni z własnej kiesy wyłożyli 35.000 zł. Resztę wyłożyli mieszkańcy i dołożyli własną pracę. W czerwcu 1925 roku zebrawszy odpowiednie fundusze mieszkańcy Przygodzic kupili za 6.000 zł od księcia Ferdynanda Radziwiłła 0,5 ha ziemi wraz ze znajdującymi się na niej gościńcem, domem mieszkalnym i ogrodem.

Budynek gościńca był dość obszerny, więc do czasu zgromadzenia materiałów i funduszy starannie go wysprzątano, usunięto zbędne meble i urządzono małą kapliczkę. Na miejscu jednego z rozebranych budynków już od czerwca rozpoczęły się prace przy budowie fundamentów kościoła.

Zakończenie budowy i wyposażanie kościoła trwało będzie jeszcze sześć lat Chęć poświęcenia tego co zrobiono, była wielka. Tak informował o tej pierwszej w Przygodzicach Mszy św. dziennikarz “Orędownika Ostrowskiego” z 29 grudnia 1925 roku:

“Poświęcenie Kapliczki w Przygodzicach
Po przerwie przeszło 150 letniej odbyło się w Przygodzicach nabożeństwo w pierwsze święto Bożego Narodzenia w tymczasowej kapliczce, którą gmina i dwór w zakupionej od Księcia F. Radziwiłła budynku urządziła skromnie ale dostatnio. Poświecenia dokonał z upoważnienia władzy duchownej, a w zastępstwie X. dziekana Rolewskiego, ksiądz profesor Rojewski, podnosząc w doniosłych słowach do licznie zgromadzonych wiernych znaczenie tej nowej placówki kościelnej. Gmina Przygodzice (gminą administracyjną w tym okresie była każda wieś – W.K.) zamierza w krótkim czasie, o ile fundusze składkowe na to pozwolą, pobudować kościółek podług potwierdzonego przez Konsystorz Arcybiskupi projektu pana budowniczego Sterczyńskiego.”

W grudniu 1932 roku kościół w Przygodzicach został odłączony od parafii św. Stanisława w Ostrowie i przyłączony do parafii św. Józefa w Jankowie Przygodzkim. Proboszczem w Jankowie Przygodzkim i Przygodzicach z dniem 1 stycznia 1933 roku został ks.Franciszek Kuchowicz. Kościół rozwijał się na Bożą chwałę, miał lepsze i gorsze lata, aż na swoje 75 urodziny wypiękniał nam tak, że żaden z byłych proboszczów by się go nie powstydził. A wszystko to za sprawą wiernych i oddanych swojemu kościołowi parafian.

Uroczystości Jubileuszowe

Kulminacyjnym punktem obchodu 75 rocznicy poświęcenia murów kościoła w Przygodzicach była odprawiona w dniu 26 grudnia 2000 roku o godz.1100 uroczysta suma. Na zaproszenie księdza proboszcza Marcina Taisnera do naszej parafii przybył ksiądz arcybiskup Marian Przykucki. Po powitaniu przy wejściu głównym, ksiądz arcybiskup w asyście ministrantów i księży z dekanatu ostrowskiego, w szpalerze utworzonym przez członków zespołu pieśni i tańca “Przygodzice”, przeszedł do ołtarza. Na stopniach ołtarza przywitał księdza arcybiskupa ksiądz Marcin Taisner. Wzajemne powitania księdzem arcybiskupem z naszym proboszczem przerodziły się w chwilę wspomnień o tym, jak ksiądz proboszcz wiele lat wcześniej otrzymał z rąk księdza arcybiskupa świecenia kapłańskie. W imieniu naszej wspólnoty parafialnej księdza arcybiskupa powitali członkowie Rady Parafialnej.

Dzieci witały wierszem:

Kochany Księże Arcybiskupie !
Psalmista Pański, kiedyś przed laty
hymn śpiewał Bogu z myślą proroczą:
“Jeżeli domu Pan nie zbuduje,
próżno się trudzą ci, co go wznoszą”.
Dom Boży wznieśli nasi praojce
z Wiarą, że Bóg chce tutaj świątyni.
Mieli nadzieję, że Bóg budując
jak narzędziami posłuży się nimi.
I powstał kościół tu, w Przygodzicach,
przy samej drodze, jak znak zbawienia,
by Boga wielbić liturgią świętą,
by ludzi łaską Bożą przemieniać.
Maryję, Matkę Syna Bożego,
wzywamy odtąd jako patronkę,
zwąc Ją Pomocą Nieustającą,
mocno trzymając Matczyną rękę.
Już siedemdziesiąt pięć lat minęło,
jak tu tworzymy Bożą rodzinę.
Dziś świętujemy, Pasterzu z Tobą
Jubileuszu tego godzinę.

Po powitaniu ksiądz arcybiskup w asyście przybyłych księży odprawił Mszę św. i wygłosił okolicznościowe kazanie. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór Koła Gospodyń Wiejskich z Przygodzic “Przygodziczanki”. Obchody 75-lecia powstania kościoła były pięknym akcentem kończącym obchody Roku Jubileuszowego wprowadzającego nas z wiarą i Bożą nadzieją w nowe tysiąclecie. Podsumowaniem jubileuszowych uroczystości niech będą słowa księdza Marcina Taisnera zawarte w wydanej na tą okoliczność jednodniówce: “W 75 rocznicę poświęcenia murów kościoła w Przygodzicach warto najpierw uświadomić sobie, że Kościołem są przede wszystkim ludzie ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Nie zbudowanoby tych murów, gdyby nie ludzie pełni wiary czujący się Kościołem Chrystusowym. Oni tej świątyni chcieli, oni ją budowali, upiększali, wypełniali swoją obecnością, wiarą i modlitwą. Dzisiaj także to dokonują, bo Kościół żyje w Przygodzicach i pełni służbę Bożą, uczestniczy w sakramentach św. i daje świadectwo przywiązania do Ewangelii i tradycji chrześcijańskiej.

tekst: Wacław Kieremkampt

 WAŻNE DATY

25.12.1925 r.–poświęcenie kościoła

1929 r.–poświęcenie cmentarza

1930 r.–budowa głównego ołtarza

01.01.1933 r.–odłączenie od parafii Św. Stanisława Bpa w Ostrowie Wlkp. i powiązanie z nową parafią w Jankowie Przygodzkim

01.04.1938 r.–utworzenie parafii ze wspólnym proboszczem z Jankowem Przygodzkim, ks. Franciszkiem Kuchowiczem

5/6.10.1941r.–aresztowanie Ks. Franciszka Kuchowicza

14.04.1942 r.–śmierć Ks. Franciszka Kuchowicza w Dachau

1945 r.–nowym proboszczem zostaje Ks. Feliks Brysiewicz razem z Jankowem Przygodzkim

01.07.1956 r.-proboszczem tylko dla Przygodzic zostaje Ks. Edward Pawlak

1966 r.–odnowienie kościoła

18.11.1976 r. – I Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej

19.08.1987 r.–śmierć Ks. prob. Edwarda Pawlaka

02.09.1987 r.–proboszczem zostaje Ks. Stefan Stasiński

28.10.1990 r.–poświęcenie Domu Przedpogrzebowego

01.07.1991 r.–proboszczem zostaje Ks. Marcin Taisner

27.11.1995 r. – Nawiedzenie kopii Obrazu Św. Józefa Kaliskiego

19.11.1996 r.-poświęcenie nawy bocznej przez Ks. Bpa Stanisława Napierałę

1996 – 1997 –kapitalny remont domu przykościelnego

19.03.1997 r.–poświęcenie obrazu Św. Józefa Kaliskiego i pomieszczeń przykościelnych po kapitalnym remoncie

1999 – 2000 –odnowienie kościoła

12.10.2004 r.–poświęcenie dzwonnicy i dzwonów przez Ks. Bpa Stanisława Napierałę

10-17.12.2005 r. Nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego

15.07.2011 r. – II Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej

2013 / 2014 – Remont probostwa

09.05.2016 r. Poświęcenie obrazu św. Anny

2019 r. – Nowe drzwi kościelne, zewnętrzne i wewnętrzne

2019 r. – Nowy ołtarz marmurowy, pulpit i odnowione prezbiterium

24.10.2020 – przekazanie relikwii św. Jana Pawła II przez Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego

2020 r. – nowe ławki, podłoga w kościele, schody na chór